คำชี้แจง การสมัครเรียน ระดับปริญญาตรี

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด หากข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อความที่กรอกในใบสมัครและเอกสารต่างๆ เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยจะไม่เรียกร้อง ค่าสมัครสอบและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้ชำระแล้วและ/หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง กรณีข้าพเจ้าสละสิทธิ์การสมัครหรือต้องลาออกจากวิทยาลัยในระหว่างการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ไม่เรียกร้องค่าสมัครสอบและ/หรือค่าลงทะเบียนนักศึกษา ที่ได้ชำระแล้วหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น